Trobada a Pamiers per a treballar conjuntament sobre el terreny amb els companys del CFPPA Ariège Cominges i debatre quines competències han de tenir els formadors forestals per poder transmetre els coneixements necessaris als futurs professionals del bosc. Aquest tipus d'intercanvis fora de l'aula son els que permeten detectar de veritat les diferències de criteri tècnic entre formadors, poder debatre-les i arribar a acords que enforteixin el sistema de formació entre diferents centres de formació, per tal que siguin millors i més homogenis.

El formador, a part d'aspectes tècnics també necessita competències pedagògiques, experiència professional i passió per la professió forestal y el bosque a fi de transmetre tot el que cal als futurs professionals. El projecte Mèstres també ha de permetre impulsar la formació de formadors en maquinària forestal, el qual és un perfil professional difícil de trobar a banda i banda del Pirineu. El projecte permetrà l'adquisició d'un simulador de conducció de maquinària agrícola-forestal que ajudarà a preparar més ràpidament als futurs alumnes en aquesta matèria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encuentro en Pamiers, para trabajar conjuntamente sobre el terreno con los compañeros del  CFPPA Ariège Cominges y debatir qué competéncias deben de tener los formadores forestales para poder transmitir los conocimientos necesarios a los futuros profesionales del bosque. Este tipo de  intercambios fuera del aula son los que de verdad permiten detectar las diferencias de criterio técnico entre formadores, poder debatirlos y llegar a consensos que fortalecen el sistema de formación entre centros para que sean mejores y homogénios. 

El formador, a parte de aspectos técnicos también necesita competencias pedagógicas, experiencia profesional y pasión por la profesión y el bosque para transmitir todo lo necesario a los futuros profesionales.  El proyecto Mèstres también tiene que permitir impulsar la formación de formadores en maquinaria forestal, el cual es un perfil profesional difícil de encontrar en ambos lados del Pirineo. El proyecto permitirá la adquisición de un simulador de conducción de maquinaria agrícola-forestal que ayudará a preparar más rápidamente a los futuros alumnos en esta matéria.